به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنم / من و خانواده ام قصد مهاجرت نداشته و نداریم