بدقولی سازندگان برنامه پلی شو در پرداخت جوایز به بینندگان برنامه