حامد فراهانی مشاور برند و رسانه شرکت ساوین یکتا شد